Algemene reisvoorwaarden Habitat for Humanity

Algemene reisvoorwaarden Habitat for Humanity

januari 2023

Habitat for Humanity is een internationale non-profit organisatie die bouwt aan een wereld waarin iedereen een veilig (t)huis heeft. Een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater – dat is de basis. Daarom bouwt Habitat huizen, samen met de nieuwe huiseigenaren. Habitat is actief in meer dan 70 landen. Wereldwijd leven dankzij Habitat al meer dan tientallen miljoenen mensen in een veilig huis. Zij hebben nu uitzicht op een hoopvolle toekomst.

Habitat for Humanity Nederland, opgericht in 1993, is een zelfstandige en financieel onafhankelijke fondsenwervende organisatie en ontvangt geen subsidie. Habitat Nederland heeft de ANBI status en het CBF Keurmerk. Voor de financiële ondersteuning van onze projecten richt Habitat Nederland zich op het bedrijfsleven, op particuliere donateurs, vermogensfondsen, en overheden en instellingen. Naast het werven van geld en sponsoring kunnen particulieren en bedrijven actief een steentje bijdragen door als bouwreiziger een week lang huizen te bouwen samen met de toekomstige huiseigenaren en lokale arbeiders. In de reissom is een minimum donatiebedrag opgenomen als bijdrage aan de projecten.

Op de bouwreizen zijn onderstaande algemene reisvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Begrippen
Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst 
Artikel 3 Betaling 
Artikel 4 Reis – en verblijfkosten en de bouwreisdonatie 
Artikel 5 Informatie 
Artikel 6 Reisbescheiden en Verzekeringen 
Artikel 7 Wijzigingen door de bouwreiziger 
Artikel 9 Annulering door de bouwreiziger 
Artikel 10 Opzegging door Habitat 
Artikel 11 Wijziging door Habitat 
Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht 
Artikel 13 Hulp en bijstand 
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Habitat
Artikel 15 Verplichtingen van de bouwreiziger 
Artikel 17 Klachten
Artikel 18 Geschillen


Artikel 1 Begrippen

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
Habitat: stichting Habitat for Humanity Nederland, die als reisorganisator in de uitoefening van haar bedrijf op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Bouwreiziger:
a. de wederpartij van Habitat, of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Habitat is overgedragen.

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Habitat zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:
a. verblijf;
b. bouwlocatie
c. vervoer ter plaatse
d. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur uitgezonderd erkende feestdagen.

Inschrijfgeld: onderdeel van de organisatiekosten van Habitat, niet restitueerbaar

Reis- en verblijfskosten: alle kosten m.b.t. de bouwreis, exclusief de donatie

Bouwreisdonatie: financiële bijdrage van de bouwreiziger aan Habitat voor door haar geselecteerde projecten

Actiepagina: de Bouw Mee actiepagina is een hulpmiddel waarmee Habitat bouwreizigers de mogelijkheid geeft sponsors te zoeken voor de bouwreisdonatie.

2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen.


Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. Aanbod en aanvaarding
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de bouwreiziger van het aanbod van Habitat. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de bouwreiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan in de vorm van een opdrachtbevestiging of factuur.
b. Bij online boeking wijst Habitat de bouwreiziger er vóór de aanvaarding op dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Habitat is de bouwreiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2. Herroeping aanbod
Het aanbod van Habitat is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reis- en verblijfkosten of van andere fouten is toegestaan.
De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De bouwreiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Habitat niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde bouwreiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4. Opzegging Habitat wegens te geringe deelname
Habitat heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder schadeplichtig te zijn jegens de bouwreizigers, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal van 12 personen (tenzij anders overeengekomen). Habitat zal de bouwreizigers uiterlijk 2 maanden voor vertrek schriftelijk op de hoogte brengen van de opzegging. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing. De betaalde reis- en verblijfkosten en de bouwreisdonatie worden gerestitueerd - voor zover het geen donaties van derden op een actiepagina zijn - binnen 14 dagen na de opzegging. eeds gemaakte ticketkosten worden niet vergoed.

5. Informatieplicht bouwreiziger
a. De bouwreiziger verstrekt Habitat bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde bouwreizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
b. Tevens vermeldt de bouwreiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep bouwreizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Habitat.
Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze bouwreiziger(s) door Habitat van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

6. Hoofdboeker
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de bouwreizigers(s) enerzijds en Habitat anderzijds en verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.
c. De andere bouwreizigers zijn voor hun eigen deel aansprakelijk.

7. Vertrek- en aankomsttijden
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Habitat kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet gevergd kan worden van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

8. Vluchten
Deelnemers aan een Habitat bouwreis boeken zelf hun vlucht. Deelnemers ontvangen een bericht van Habitat wanneer er voldoende deelnemers zijn ingeschreven en de bouwreis definitief doorgaat. Ook ontvangen zij dan informatie wanneer zij in het land van bestemming verwacht worden en wanneer de bouwreis eindigt.
Indien Habitat genoodzaakt is de bouwreis te annuleren -om welke reden dan ook- dan worden ticketkosten nooit vergoed.

9. Informatie van derden
Habitat draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.


Artikel 3 Betaling

3.1 Betaling bouwreiskosten en donatie middels factuur

1. Bij inschrijving via www.bouwmee.nl dient direct € 125 inschrijfgeld betaald te worden. Het inschrijfgeld is niet restitueerbaar, ook niet in geval van annulering door Habitat.

2. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de reis- verblijfskosten en 50% van de bouwreisdonatie te worden voldaan, indien de bouwreis volledig via factuur betaald wordt.

3. Het restant van de reis en verblijfskosten en van de bouwreisdonatie – indien het geheel per factuur gaat - moet 10 werkdagen na ontvangst van de factuur betaald worden.

4. Bij niet tijdige betaling is de bouwreiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Habitat schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
Habitat heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

5. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reis – en verblijfkosten en bouwreisdonatie worden voldaan.

3.2 Betaling bouwreiskosten middels factuur, donatie middels Bouw Mee actiepagina

1. Bij inschrijving via www.bouwmee.nl dient direct € 125 inschrijfgeld betaald te worden. Het inschrijfgeld is niet restitueerbaar, ook niet in geval van annulering door Habitat.

2. Voor de reis- en verblijfkosten ontvangt de deelnemer twee facturen van Habitat: een aanbetalingsfactuur van 20% van de reis- en verblijfkosten en een restfactuur. Beide moeten worden voldaan via overmaking.

3. Via de www.bouwmee.nl kunnen deelnemers de bouwreisdonatie werven. Het is niet mogelijk reis- en verblijfkosten via de Habitat actiepagina te werven.
Indien de bouwreiziger gebruik maakt van de actiepagina, wordt de volledige donatie betaald via de Bouw Mee actiepagina op www.bouwmee.habitat.nl

4. De bouwreiziger ontvangt een bericht van Habitat zodra het team compleet is en de reis definitief georganiseerd gaat worden.

5. Vier weken voor vertrek dient het volledige donatiebedrag op de actiepagina te staan.

6. De bouwreiziger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de bouwreisdonatie. Mocht de bouwreiziger onverhoopt te weinig fondsen werven, dan dient deze het ontbrekende bedrag zelf te betalen.

7. Geld dat gestort is op de actiepagina wordt nooit gerestitueerd ook niet in geval van annulering van de kant van Habitat en/of de bouwreiziger. Meer informatie over de annuleringsvoorwaarden vindt u in artikel 9 van deze voorwaarden.

8. Wanneer de bouwreiziger meer werft dan het doelbedrag op de persoonlijke actiepagina, blijven de extra donaties op deze actiepagina staan. Het is niet mogelijk het extra geworven geld te restitueren of naar een andere actiepagina te verplaatsen. Alle extra bijdrages komen ten goede aan het werk van Habitat.


Artikel 4 Reis – en verblijfkosten en de bouwreisdonatie

1. De door Habitat gecommuniceerde reis – en verblijfkosten en bouwreisdonatie geldt voor de gehele groep, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de overeenkomst vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van ondertekening bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de bouwreiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de bouwreiziger door Habitat of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.

2. De door Habitat gecommuniceerde reis – en verblijfkosten zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Habitat bekend waren ten tijde van het informeren van de bouwreiziger.

3. Habitat heeft het recht om tot 2 weken voor de dag van vertrek de reis – en verblijfkosten te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Habitat zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reis – en verblijfkosten, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Habitat kan worden gevergd. Habitat zal de bouwreiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

 

Artikel 5 Informatie

1. Habitat geeft informatie aan de bouwreiziger over de algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. De bouwreiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

2. Indien de bouwreiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

3. De bouwreiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

4. Indien een reis alleen wordt geboekt door een bouwreiziger, dan wordt een twee persoonskamer met een reisgenoot van hetzelfde geslacht gedeeld. Komt het vanwege de groepssamenstelling zo uit dat een bouwreiziger in een eenpersoonskamer wordt ingedeeld, hoeft hij daarvoor nooit extra te betalen.

Indien de bouwreiziger een eigen kamer wil, dan kan die, indien beschikbaar, voor hem tegen een extra vergoeding worden geboekt door Habitat.
Indien de extra kosten voor een eenpersoonskamer boven de € 200 per persoon komen dan overlegt Habitat met de bouwreiziger of de bouwreiziger de eenpersoonskamer wil boeken. Indien het bedrag minder dan € 200 is dan boekt Habitat de eenpersoonskamer zonder overleg.

Artikel 6 Reisbescheiden en Verzekeringen

1. Habitat stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de bouwreis in het bezit van de bouwreiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Habitat kan worden gevergd.

2. Indien de bouwreiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Habitat.

3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft Habitat aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de bouwreiziger worden gesteld. Als de bouwreiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Habitat.

4. Een bouwreiziger dient zelf zorg te dragen voor een geschikte reisverzekering en annuleringsverzekering. Habitat sluit voor alle bouwreizigers een verzekering af die geldt voor ongevallen tijdens de bouwreis. Tevens zijn de bouwreizigers verzekerd voor (medische) evacuatie en repatriëring.


Artikel 7 Wijzigingen door de bouwreiziger

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de bouwreiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de bouwreiziger de gewijzigde reis – en verblijfkosten onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 30,- per boeking (exclusief eventuele meerkosten als gevolg van de verandering). Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk of per e-mail door Habitat worden bevestigd.

2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de bouwreiziger onverwijld worden meegedeeld. De bouwreiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de bouwreiziger op de afwijzing van zijn verzoek, wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

3. Vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een
(deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.

Artikel 8 In-de-plaatsstelling

1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de bouwreiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
 de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 het verzoek wordt uiterlijk 28 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

2. De hoofdboeker, de bouwreiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Habitat voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reis- en verblijfskosten, de bouwreisdonatie, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 Annulering door de bouwreiziger

1. Standaard annuleringskosten m.b.t. verblijfskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de bouwreiziger/hoofdboeker de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 65ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: inschrijfgeld en de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 65ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: inschrijfgeld en 75% van de reis- en verblijfskosten;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: inschrijfgeld en 100% van de reis- en verblijfskosten.

2. Standaard annuleringskosten m.b.t. de bouwreisdonatie Habitat
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de bouwreiziger/hoofdboeker de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering vanaf boeking tot 65 dagen vóór de vertrekdag 50% van de bouwreisdonatie;
- bij annulering vanaf 65 dagen tot en met de vertrekdag de volledige bouwreisdonatie.

3. Ticketkosten
Deelnemers boeken zelf hun ticket en moeten derhalve hun vlucht(en) zelf annuleren bij de instantie waar ze de vlucht geboekt hebben. Kosten die hieruit voortvloeien kunnen niet bij Habitat gerestitueerd worden.

4. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de bouwreiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

6. Actiepagina
Indien u gebruik maakt van de Bouw Mee actiepagina zijn de annuleringsvoorwaarden niet van toepassing op donaties van derden ten behoeve van uw bouwreis. Donaties van derden zijn niet restitueerbaar of verplaatsbaar op een andere actiepagina.

Artikel 10 Opzegging door Habitat

1. Habitat heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Habitat aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3 a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de bouwreiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de bouwreiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Habitat kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Habitat. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de bouwreiziger noch aan Habitat kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

4. Ticketkosten die door deelnemer zijn gemaakt worden in geval van opzegging door Habitat niet vergoedt.

5. Indien Habitat door de opzegging geld bespaart, heeft de bouwreiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

6. Het inschrijfgeld en donaties van derden worden in geval van annulering door Habitat door welke reden dan ook nooit gerestitueerd.

Artikel 11 Wijziging door Habitat

1. a. Habitat heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt Habitat binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de bouwreiziger mee, nadat Habitat van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de bouwreiziger de wijziging(en) afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de bouwreiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
d. Indien Habitat door de wijziging geld bespaart, heeft de bouwreiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

2. a. In geval van wijziging doet Habitat de bouwreiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet zij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 48 uur (2 werkdagen).
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de aard en klasse van de accommodatie. Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
- de samenstelling van het reisgezelschap;
- de aan Habitat bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken bouwreiziger(s) die door de bouwreiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
- de door de bouwreiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Habitat schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

3. a. De bouwreiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b. In dat geval heeft Habitat het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Zij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de bouwreiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De bouwreiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reis- en verblijfskosten (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.

4. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Habitat kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de bouwreiziger voor rekening van Habitat. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de bouwreiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de bouwreiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de bouwreiziger noch aan de Habitat kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Habitat ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt Habitat de bouwreizigers indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de bouwreiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.

6. Habitat zal de bouwreiziger informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens bouwreizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 verplicht Habitat zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de bouwreiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de bouwreiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Habitat onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de bouwreiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Habitat is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan bouwreiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Habitat of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht
als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13 Hulp en bijstand

1. a. Habitat verplicht zich naar gelang de omstandigheden de bouwreiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Habitat, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de bouwreiziger is toe te rekenen, is Habitat tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de bouwreiziger.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de bouwreiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de bouwreiziger noch aan Habitat zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Habitat bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de bouwreiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en/of repatriëringkosten.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Habitat

1.a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

b. Habitat is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de bouwreiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering. Habitat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gemiste vluchten en verlies, beschadiging of diefstal van zaken van de bouwreiziger.

2. Indien de reisorganisator jegens de bouwreiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reis – en verblijfkosten

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Habitat voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de bouwreiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Habitat. In dat geval is de aansprakelijkheid onbeperkt.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Habitat gelden ook ten behoeve van werknemers van Habitat en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.


Artikel 15 Verplichtingen van de bouwreiziger

1. De bouwreiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Habitat ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte bouwreiziger zoals vastgelegd in de gedragscode.

2. a. De bouwreiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Habitat (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de bouwreiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de bouwreiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reis – en verblijfkosten en een gedeelte daarvan verleend.

3. De bouwreiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 lid 1 te voldoen.

4. Iedere bouwreiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de Habitat vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 16 Rente en incassokosten

De bouwreiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.

Artikel 17 Klachten

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de bouwreiziger zich – in deze volgorde – melden bij de betrokken dienstverlener, de reisbegeleider of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, Habitat. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Habitat.

2. Indien de bouwreiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener of Habitat daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

3. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Habitat.

4. Indien de bouwreiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Habitat niet in behandeling genomen, tenzij de bouwreiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Habitat geeft de bouwreiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

5. Habitat zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 18 Geschillen

De rechtsverhouding tussen Habitat en de bouwreiziger is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Algemene reisvoorwaarden Habitat 2023 Download