Algemene reisvoorwaarden Habitat for Humanity

Algemene reisvoorwaarden Habitat for Humanity

versie july 2022

Habitat for Humanity is een internationale non-profit organisatie, die degelijke en veilige
huisvesting biedt voor gezinnen in ontwikkelingsgebieden. Habitat verstrekt een lening
zonder winstoogmerk en bouwt huizen samen met lokale vaklui. Het initiatief hiervoor
ligt bij de toekomstige huiseigenaar, die zelf een verzoek indient voor het huis, meehelpt
tijdens de bouw en de woning terugbetaalt.
In Nederland werft Habitat fondsen voor de praktische uitvoering voor de door haar zelf
geselecteerde projecten. Een onderdeel van de fondsenwerving is de organisatie van
bouwreizen.

Op de bouwreizen zijn onderstaande algemene reisvoorwaarden van toepassing.
Artikel 1 Begrippen............................................................................................................................ 2
Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst .................................................................. 2
Artikel 3 Betaling................................................................................................................................ 4
Artikel 4 Bouwreissom ...................................................................................................................... 5
Artikel 5 Informatie ........................................................................................................................... 6
Artikel 6 Reisbescheiden en Verzekeringen ................................................................................. 6
Artikel 7 Wijzigingen door de bouwreiziger ................................................................................ 7
Artikel 9 Annulering door de bouwreiziger.................................................................................. 7
Artikel 10 Opzegging door Habitat................................................................................................. 8
Artikel 11 Wijziging door Habitat................................................................................................... 9
Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht ............................................................................... 10
Artikel 13 Hulp en bijstand............................................................................................................ 11
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Habitat......................................... 11
Artikel 15 Verplichtingen van de bouwreiziger......................................................................... 12
Artikel 17 Klachten........................................................................................................................... 12
Artikel 18 Geschillen ....................................................................................................................... 13


Artikel 1 Begrippen
1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
Habitat: stichting Habitat for Humanity Nederland, die als reisorganisator in de
uitoefening van haar bedrijf op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen
van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Bouwreiziger:
a. de wederpartij van Habitat, of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding
tot Habitat is overgedragen.

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Habitat zich jegens zijn
wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te
voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24
uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:
a. verblijf;
b. bouwlocatie
c. vervoer ter plaatse
d. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een
significant deel van de reis uitmaakt.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur uitgezonderd erkende
feestdagen.
Reis- en verblijfkosten: alle kosten m.b.t. de bouwreis, exclusief de donatie
Bouwreisdonatie: financiële bijdrage van de bouwreiziger aan Habitat voor door haar
geselecteerde projecten.
Bouwreissom: de reis en verblijfskosten plus de bouwreisdonatie
Actiepagina: de Bouw Mee actiepagina is een hulpmiddel waarmee Habitat bouwreizigers
de mogelijkheid geeft sponsors te zoeken voor de bouwreissom of een gedeelte daarvan.

2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede
op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. Aanbod en aanvaarding
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de bouwreiziger van het
aanbod van Habitat. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de bouwreiziger
schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan in de
vorm van een opdrachtbevestiging of factuur.
b. Bij boeking via internet wijst Habitat de bouwreiziger er vóór de aanvaarding op dat hij
een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Habitat is de
bouwreiziger aan deze overeenkomst gebonden.


2. Herroeping aanbod
Het aanbod van Habitat is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.
Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de bouwreissom of van
andere fouten is toegestaan.
De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na
aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De bouwreiziger heeft in dat geval
recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Habitat niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief
van de gemiddelde bouwreiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of
zouden moeten zijn.

4. Opzegging Habitat wegens te geringe deelname
Habitat heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder
schadeplichtig te zijn jegens de bouwreizigers, indien het aantal aanmeldingen kleiner is
dan het vereiste minimum aantal van 12 personen (tenzij anders overeengekomen).
Habitat zal de bouwreizigers uiterlijk 2 maanden voor vertrek schriftelijk op de hoogte
brengen van de opzegging. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing. De betaalde reis
en verblijfskosten en de bouwreisdonatie worden gerestitueerd binnen 14 dagen na de
opzegging. Eventueel reeds gemaakte ticketkosten worden niet vergoed.

5. Informatieplicht bouwreiziger
a. De bouwreiziger verstrekt Habitat bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens
omtrent hemzelf en de door hem aangemelde bouwreizigers die van belang kunnen zijn
voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
b. Tevens vermeldt de bouwreiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de
samenstelling van de door hem aangemelde groep bouwreizigers die van belang kunnen
zijn voor de goede uitvoering van de reis door Habitat.
Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze
bouwreiziger(s) door Habitat van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het
bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde
kosten aan hem in rekening gebracht.

6. Hoofdboeker
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de
hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst
voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de bouwreizigers(s) enerzijds en Habitat
anderzijds en verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.
c. De andere bouwreizigers zijn voor hun eigen deel aansprakelijk.

7. Vertrek- en aankomsttijden
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld
in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Habitat kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan
worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

8. Vluchten
Deelnemers aan een Habitat bouwreis boeken zelf hun vlucht. Deelnemers ontvangen een
bericht van Habitat wanneer er voldoende deelnemers zijn ingeschreven en de bouwreis
definitief doorgaat. Ook ontvangen zij dan informatie wanneer zij in het land van
bestemming verwacht worden en wanneer de bouwreis eindigt.
Indien Habitat genoodzaakt is de bouwreis te annuleren -om welke reden dan ook- dan
worden ticket kosten nooit vergoed.

9. Informatie van derden
Habitat draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in
foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover
onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3 Betaling
1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de
verblijfskosten en 50% van de bouwreisdonatie te worden voldaan.

2. Het restant van de reis en verblijfskosten en van de bouwreisdonatie moet uiterlijk acht
weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Habitat.

3. Bij niet tijdige betaling is de bouwreiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens
Habitat schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het
nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan
uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
Habitat heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te
brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds
betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

4. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt,
moet terstond de gehele bouwreissom worden voldaan.

Bouw Mee Actiepagina
1. Indien de bouwreiziger gebruik maakt van de actiepagina dienen alle betalingen gedaan
te worden op de Bouw Mee Actiepagina op www.bouwmee.habitat.nl

2. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient binnen 10 werkdagen (nadat het
team compleet is) de eerste € 500,- op de actiepagina te staan. De bouwreiziger ontvangt
een bericht van Habitat zodra het team compleet is en de reis definitief georganiseerd gaat
worden.

3. Deelnemers boeken hun eigen ticket en vluchtkosten kunnen dan ook niet door
deelnemer worden geworven via de Bouwmee Actiepagina.

4. Zes weken voor vertrek dient de totale bouwreissom minus het donatiebedrag op de
actiepagina te staan.

5. Het restant van de totale bouwreissom dient uiterlijk twee weken voor de dag van
vertrek op de actiepagina staan.

6. De bouwreiziger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de
bouwreissom. Mocht de bouwreiziger onverhoopt te weinig fondsen werven dan dient
deze het ontbrekende bedrag zelf te betalen.

7. Geld dat gestort is op de actiepagina wordt nooit gerestitueerd ook niet in geval van
annulering van de kant van Habitat en/of de bouwreiziger. Meer informatie over de
annuleringsvoorwaarden vindt u in artikel 9 van deze voorwaarden.

8. Wanneer de bouwreiziger meer werft dan het doelbedrag op de persoonlijke
actiepagina, blijven de extra donaties op deze actiepagina staan. Het is niet mogelijk het
extra geworven geld te restitueren of naar een andere actiepagina te verplaatsen. Alle
extra bijdrages komen ten goede aan het werk van Habitat.

Artikel 4 Bouwreissom
1. De door Habitat gecommuniceerde bouwreissom geldt voor de gehele groep, tenzij
anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de
overeenkomst vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd,
inclusief de op het moment van ondertekening bekende onvermijdbare bijkomende kosten
die de bouwreiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare
bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de
aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op
verzoek van de bouwreiziger door Habitat of door derden worden verleend, zoals
verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden
geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten
die per verkoopkanaal kunnen variëren.

2. De door Habitat gecommuniceerde bouwreissom is gebaseerd op de prijzen,
geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Habitat bekend waren ten tijde van het
informeren van de bouwreiziger.

3. Habitat heeft het recht om tot 2 weken voor de dag van vertrek de bouwreissom te
verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van
brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke
wisselkoersen. Habitat zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de bouwreissom,
tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Habitat kan
worden gevergd. Habitat zal de bouwreiziger aangeven op welke wijze de verlaging is
berekend.

Artikel 5 Informatie
1. Habitat geeft informatie aan de bouwreiziger over de algemene op de Nederlandse
nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele
formaliteiten op gezondheidsgebied. De bouwreiziger is zélf verantwoordelijk om bij de
betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig
voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

2. Indien de bouwreiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig(geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

3. De bouwreiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde
documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar
toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en
vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

4. Indien een reis alleen wordt geboekt door een bouwreiziger, dan wordt een twee tot
vier persoonskamer met een reisgenoot van hetzelfde geslacht gedeeld. Komt het vanwege
de groepssamenstelling zo uit dat een bouwreiziger in een eenpersoonskamer wordt
ingedeeld, hoeft hij daarvoor nooit extra te betalen.
Indien de bouwreiziger een eigen kamer wil, dan kan die, indien beschikbaar, voor hem
tegen een extra vergoeding worden geboekt door Habitat.

Artikel 6 Reisbescheiden en Verzekeringen
1. Habitat stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de
bouwreis dan wel voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf in het bezit van
de bouwreiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Habitat kan worden gevergd.

2. Indien de bouwreiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden
ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Habitat.

3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft Habitat aan
wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de bouwreiziger
worden gesteld. Als de bouwreiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft,
meldt hij dit onverwijld bij Habitat.

4. Een bouwreiziger dient zelf zorg te dragen voor een geschikte reisverzekering en
annuleringsverzekering. Habitat sluit voor alle bouwreizigers een verzekering af die geldt
voor ongevallen tijdens de bouwreis. Tevens zijn de bouwreizigers verzekerd voor
(medische) evacuatie en repatriëring.

Artikel 7 Wijzigingen door de bouwreiziger
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de bouwreiziger wijziging daarvan
verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de bouwreiziger de gewijzigde
bouwreissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij
gehouden de wijzigingskosten ad € 30,- per boeking (exclusief eventuele meerkosten als
gevolg van de verandering). Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot
28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht
en in dat geval schriftelijk of per e-mail door Habitat worden bevestigd.

2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de bouwreiziger onverwijld worden
meegedeeld. De bouwreiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan
wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een
reactie van de bouwreiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke
overeenkomst uitgevoerd.

3. Vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een
(deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen
wijzigingskosten verschuldigd.

Artikel 8 In-de-plaatsstelling
1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de bouwreiziger zich laten vervangen door een
ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
- de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
- het verzoek wordt uiterlijk 28 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig
dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
- de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten
zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

2. De hoofdboeker, de bouwreiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk
aansprakelijk tegenover Habitat voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van
de reis en verblijfskosten, de bouwreisdonatie, de in artikel 7 lid 1 bedoelde
wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 Annulering door de bouwreiziger
1. Standaard annuleringskosten m.b.t. verblijfskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de bouwreiziger/hoofdboeker de
volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 65ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 65ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór
de vertrekdag: 75% van de reis en verblijfskosten;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reis en
verblijfskosten;

2. Standaard annuleringskosten m.b.t. de bouwreisdonatie Habitat
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de bouwreiziger/hoofdboeker de
volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering vanaf boeking tot 65 dagen vóór de vertrekdag 50% van de
bouwreisdonatie;
- bij annulering vanaf 65 dagen tot en met de vertrekdag de volledige bouwreisdonatie.

3. Ticketkosten
Deelnemers boeken zelf hun ticket en moeten derhalve hun vlucht(en) zelf annuleren bij
de instantie waar ze de vlucht geboekt hebben.

4. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende
werkdag.

5. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de bouwreiziger voor in-de-plaatsstelling
kiest, is artikel 8 van toepassing.

6. Actiepagina
Indien u gebruikt maakt van de actiepagina zijn de annuleringsvoorwaarden niet van
toepassing op donaties van derde ten behoeve van uw bouwreis. Donaties van derde zijn
niet restitueerbaar of verplaatsbaar op een andere actiepagina.

Artikel 10 Opzegging door Habitat
1. Habitat heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige
omstandigheden.

2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige
aard zijn dat verdere gebondenheid van Habitat aan de overeenkomst in redelijkheid niet
kan worden gevergd.

3 a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de bouwreiziger kan worden toegerekend,
komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de bouwreiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Habitat kan worden toegerekend, komt de
hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Habitat. Of zulks het geval is, wordt
bepaald aan de hand van artikel 12.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de bouwreiziger noch aan Habitat kan
worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in
artikel 13.

4. Ticketkosten die door deelnemer zijn gemaakt worden in geval van opzegging door
Habitat niet vergoed.

5. Indien Habitat door de opzegging geld bespaart, heeft de bouwreiziger voor zijn deel
recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 11 Wijziging door Habitat
1. a. Habitat heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens
gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt Habitat
binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de bouwreiziger mee, nadat Habitat van de wijziging op
de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag)
mee.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de bouwreiziger de
wijziging(en) afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de bouwreiziger de
wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe
betekenis strekt.
d. Indien Habitat door de wijziging geld bespaart, heeft de bouwreiziger voor zijn deel
recht op het bedrag van die besparing.

2. a. In geval van wijziging doet Habitat de bouwreiziger indien mogelijk een alternatief
aanbod. Dit doet zij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt
hiervoor een termijn van 48 uur (2 werkdagen).
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid
van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en
dient te worden bepaald naar de aard en klasse van de accommodatie. Bij de hier bedoelde
beoordeling moet rekening worden gehouden met:
− de samenstelling van het reisgezelschap;
− de aan Habitat bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere
eigenschappen of omstandigheden van de betrokken bouwreiziger(s) die door de
bouwreiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
− de door de bouwreiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen
daaraan, die door Habitat schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

3. a. De bouwreiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief
aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na
ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar
maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b. In dat geval heeft Habitat het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen. Zij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3
werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de bouwreiziger. Vanaf 10 dagen voor
vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De bouwreiziger heeft in dat
geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reis en verblijfskosten (of, indien de reis
reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) en teruggave van
50% van de bouwreisdonatie binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op
schadevergoeding als bedoeld in lid 4.

4. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Habitat kan worden toegerekend, komt de
hieruit voortvloeiende schade van de bouwreiziger voor rekening van Habitat. Of zulks
het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de bouwreiziger kan worden toegerekend,
komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de bouwreiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de bouwreiziger noch aan de Habitat kan
worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in
artikel 13.

5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten,
waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Habitat
ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op
continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13. Indien dergelijke
regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt Habitat de bouwreizigers indien nodig een
gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een
andere met de bouwreiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten
daarvan artikel 13.

6. Habitat zal de bouwreiziger informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in
de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens
bouwreizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het
verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 verplicht Habitat zich tot
uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de bouwreiziger
op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de
bouwreiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de
betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is
Habitat onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele
schade van de bouwreiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan
Habitat is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de
overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan
bouwreiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of
niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij levering van de
in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis
die Habitat of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik
maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of
verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht
als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden
die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de
gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13 Hulp en bijstand
1. a. Habitat verplicht zich naar gelang de omstandigheden de bouwreiziger hulp en
bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen
die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Habitat, indien de tekortkoming in de
uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de bouwreiziger is toe te rekenen, is Habitat tot verlening van
hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden
gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de bouwreiziger.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de bouwreiziger op
grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die
noch aan de bouwreiziger noch aan Habitat zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen
schade. Voor Habitat bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de
bouwreiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Habitat.
1.a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een
uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is
de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b. Habitat is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de bouwreiziger zijn schade
heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of
annuleringsverzekering. Habitat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gemiste
vluchten en verlies, beschadiging of diefstal van zaken van de bouwreiziger.

2. Indien de reisorganisator jegens de bouwreiziger aansprakelijk is voor derving van
reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de bouwreissom.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de
aansprakelijkheid van Habitat voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel
van de bouwreiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van
opzet of grove schuld van Habitat. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid
van Habitat gelden ook ten behoeve van werknemers van Habitat en betrokken
dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 15 Verplichtingen van de bouwreiziger
1. De bouwreiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Habitat ter
bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf
van het gedrag van een correcte bouwreiziger zoals vastgelegd in de gedragscode.

2. a. De bouwreiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede
uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden
bemoeilijkt, kan door Habitat (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van
deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de bouwreiziger, indien
en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien
en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de bouwreiziger niet kan worden
toegerekend, wordt hem restitutie van de bouwreisssom of een gedeelte daarvan
verleend.

3. De bouwreiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te
beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17
lid 1 te voldoen.

4. Iedere bouwreiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek
van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de Habitat vergewissen van
het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 16 Rente en incassokosten
De bouwreiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator
heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15
% van het gevorderde.

Artikel 17 Klachten
1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12
lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan
worden gezocht. Daarvoor moet de bouwreiziger zich – in deze volgorde – melden bij de
betrokken dienstverlener, de reisbegeleider of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is,
Habitat. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit
van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Habitat.

2. Indien de bouwreiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener of
Habitat daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn
eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

3. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na
afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk
en gemotiveerd worden ingediend bij Habitat.

4. Indien de bouwreiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Habitat niet in
behandeling genomen, tenzij de bouwreiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft.
Habitat geeft de bouwreiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

5. Habitat zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie
geven.

Artikel 18 Geschillen
De rechtsverhouding tussen Habitat en de bouwreiziger is onderworpen aan Nederlands
recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te
Amsterdam.

Algemene reisvoorwaarden Habitat for Humanity 2022 Download