Algemene reisvoorwaarden Habitat for Humanity

Algemene Reisvoorwaarden Habitat for Humanity

Habitat for Humanity is een internationale non-profit organisatie, die degelijke en veilige huisvesting biedt voor gezinnen in ontwikkelingsgebieden. Habitat verstrekt een lening zonder winstoogmerk en bouwt huizen samen met lokale vaklui. Het initiatief hiervoor ligt bij de toekomstige huiseigenaar, die zelf een verzoek indient voor het huis, meehelpt tijdens de bouw en de woning terugbetaalt.

In Nederland werft Habitat fondsen voor de praktische uitvoering voor de door haar zelf geselecteerde projecten. Een onderdeel van de fondsenwerving is de organisatie van bouwreizen.

Op de bouwreizen zijn onderstaande algemene reisvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Begrippen 
Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst 
Artikel 3 Betaling 
Artikel 4 Bouwreissom 
Artikel 5 Informatie 
Artikel 6 Reisbescheiden en Verzekeringen 
Artikel 7 Wijzigingen door de bouwreiziger 
Artikel 9 Annulering door de bouwreiziger 
Artikel 10 Opzegging door Habitat 
Artikel 11 Wijziging door Habitat 
Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht 
Artikel 13 Hulp en bijstand 
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Habitat. 
Artikel 15 Verplichtingen van de bouwreiziger 
Artikel 17 Klachten 
Artikel 18 Geschillen 

 


Artikel 1 Begrippen

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
Habitat: stichting Habitat for Humanity Nederland, die als reisorganisator in de uitoefening van haar bedrijf op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen
van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Bouwreiziger:
a. de wederpartij van Habitat, of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Habitat is overgedragen.

Reisovereenkomst:
de overeenkomst waarbij Habitat zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

a. verblijf;
b. bouwlocatie
c. vervoer
d. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur uitgezonderd erkende feestdagen.

Reis en verblijfskosten: alle kosten m.b.t. de bouwreis, exclusief de donatie
Bouwreisdonatie: financiële bijdrage van de bouwreiziger aan Habitat voor door haar geselecteerde projecten.
Bouwreissom: de reis en verblijfskosten plus de bouwreisdonatie

Actiepagina: de Bouw Mee actiepagina is een hulpmiddel waarmee Habitat bouwreizigers de mogelijkheid geeft sponsors te zoeken voor de bouwreissom of een gedeelte daarvan.

2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede
op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen.


Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. Aanbod en aanvaarding
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de bouwreiziger van het aanbod van Habitat. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de bouwreiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan in de vorm van een opdrachtbevestiging of factuur.
b. Bij boeking via internet wijst Habitat de bouwreiziger er vóór de aanvaarding op dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Habitat is de bouwreiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2. Herroeping aanbod
Het aanbod van Habitat is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de bouwreissom of van andere fouten is toegestaan.
De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De bouwreiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Habitat niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde bouwreiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4. Opzegging Habitat wegens te geringe deelname
Habitat heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder schadeplichtig te zijn jegens de bouwreizigers, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal van 12 personen (tenzij anders overeengekomen). Habitat zal de bouwreizigers uiterlijk 2 maanden voor vertrek schriftelijk op de hoogte brengen van de opzegging. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing. De betaalde reis en verblijfskosten en de bouwreisdonatie worden gerestitueerd binnen 14 dagen na de opzegging.

5. Informatieplicht bouwreiziger
a. De bouwreiziger verstrekt Habitat bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde bouwreizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
b. Tevens vermeldt de bouwreiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de
samenstelling van de door hem aangemelde groep bouwreizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Habitat.
Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze bouwreiziger(s) door Habitat van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

6. Hoofdboeker
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de bouwreizigers(s) enerzijds en Habitat anderzijds en verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.
c. De andere bouwreizigers zijn voor hun eigen deel aansprakelijk.


7. Vertrek- en aankomsttijden
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Habitat kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

8. Vluchten en Luchtvaartmaatschappij
Habitat boekt de vluchten naar eigen inzicht en zonder overleg met het bedrijf, Bouwgroep of bouwreizigers tenzij anders overeengekomen. Habitat kiest voor het meest gunstige tarief (afhankelijk van beschikbaarheid). Dit hoeft niet per definitie een directe vlucht te zijn. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij Habitat bekend is aan de bouwreiziger bekendgemaakt.

Voor de vluchten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde groepstarieven. Bij een groepstarief gaat Habitat uit van het feit dat de complete groep (minimaal 12 deelnemers) op dezelfde datum heen en terug reist. Afwijkingen in heen of terugvluchten zijn mogelijk afhankelijk van de groepsgrootte en beschikbaarheid van vluchten.

Indien Habitat geen gebruik kan maken van bovengenoemde groepstarieven boekt Habitat individuele tickets. Op individuele tickets zijn de annuleringsvoorwaarden met betrekking tot reis – en verblijfskosten uit de Algemene Reisvoorwaarden niet van toepassing. Habitat is genoodzaakt om u in dit geval de totale ticketkosten voor het inboeken van de vlucht in rekening te brengen. Deze kosten zijn niet restitueerbaar en dient per omgaande betaald te worden. De Algemene Reisvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing op de verblijfskosten en donatie. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Actiepagina, kan Habitat geen individuele tickets voor de deelnemer vastleggen. De deelnemer dient in dit geval zelf het ticket voor de bouwreis in te boeken. De deelnemer kan niet werven voor de vluchtkosten. De richtprijs zal worden aangepast.

Indien de bouwreiziger een alternatieve heen of terugreis wenst, moet dit worden aangegeven bij de inschrijving op de website. Habitat gaat er vanuit dat de opgegeven data de definitieve keuze is. Habitat zal dit ticket zonder overleg inboeken. Bij een alternatieve vlucht rekent Habitat €30 aan administratie kosten. Tevens kan de luchtvaartmaatschappij een meerprijs berekenen voor de alternatieve vlucht.

9. Informatie van derden
Habitat draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in
foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover
onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.


Artikel 3 Betaling

1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de verblijfskosten en 50% van de bouwreisdonatie te worden voldaan. Indien Habitat tickets boekt voor de bouwreis hanteren wij het betalingsschema van de luchtvaartmaatschappij.

2. Het restant van de reis en verblijfskosten en van de bouwreisdonatie moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Habitat.

3. Bij niet tijdige betaling is de bouwreiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens
Habitat schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het
nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan
uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
Habitat heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

4. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt,
moet terstond de gehele bouwreissom worden voldaan.

Bouw Mee Actiepagina
1. Indien de bouwreiziger gebruik maakt van de actiepagina dienen alle betalingen gedaan te worden op de Bouw Mee Actiepagina op www.bouwmee.habitat.nl

2. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient binnen 10 werkdagen (nadat het team compleet is) de eerste € 500,- op de actiepagina te staan. De bouwreiziger ontvangt een bericht van Habitat zodra het team compleet is en de reis definitief georganiseerd gaat worden.

3. Wanneer er geen groepstickets kunnen worden vastgelegd zal de deelnemer zelf het ticket voor de bouwreis moeten vastleggen. De deelnemer kan niet werven voor de vluchtkosten. De richtprijs zal worden aangepast.

4. Zes weken voor vertrek dient de totale bouwreissom minus het donatiebedrag op de actiepagina te staan.

5. Het restant van de totale bouwreissom dient uiterlijk twee weken voor de dag van vertrek op de actiepagina staan.

6. De bouwreiziger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de bouwreissom. Mocht de bouwreiziger onverhoopt te weinig fondsen werven dan dient deze het ontbrekende bedrag zelf te betalen.

7. Geld dat gestort is op de actiepagina wordt nooit gerestitueerd ook niet in geval van annulering van de kant van Habitat en/of de bouwreiziger. Meer informatie over de annuleringsvoorwaarden vindt u in artikel 9 van deze voorwaarden.

8. Wanneer de bouwreiziger meer werft dan het doelbedrag op de persoonlijke actiepagina, blijven de extra donaties op deze actiepagina staan. Het is niet mogelijk het extra geworven geld te restitueren of naar een andere actiepagina te verplaatsen. Alle extra bijdrages komen ten goede aan het werk van Habitat.

 

Artikel 4 Bouwreissom

1. De door Habitat gecommuniceerde bouwreissom geldt voor de gehele groep, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de overeenkomst vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van ondertekening bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de bouwreiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de bouwreiziger door Habitat of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.

2. De door Habitat gecommuniceerde bouwreissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Habitat bekend waren ten tijde van het informeren van de bouwreiziger.

3. Habitat heeft het recht om tot 2 weken voor de dag van vertrek de bouwreissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Habitat zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de bouwreissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Habitat kan worden gevergd. Habitat zal de bouwreiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.


Artikel 5 Informatie

1. Habitat geeft informatie aan de bouwreiziger over de algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. De bouwreiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

2. Indien de bouwreiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig
(geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

3. De bouwreiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde
documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar
toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

4. Indien een reis alleen wordt geboekt door een bouwreiziger, dan wordt een twee tot vier persoonskamer met een reisgenoot van hetzelfde geslacht gedeeld. Komt het vanwege de groepssamenstelling zo uit dat een bouwreiziger in een eenpersoonskamer wordt ingedeeld, hoeft hij daarvoor nooit extra te betalen.

Indien de bouwreiziger een eigen kamer wil, dan kan die, indien beschikbaar, voor hem tegen een extra vergoeding worden geboekt door Habitat.

Artikel 6 Reisbescheiden en Verzekeringen

1. Habitat stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de bouwreiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Habitat kan worden gevergd.

2. Indien de bouwreiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Habitat.

3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft Habitat aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de bouwreiziger worden gesteld. Als de bouwreiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Habitat.

4. Een bouwreiziger dient zelf zorg te dragen voor een geschikte reisverzekering en annuleringsverzekering. Habitat sluit voor alle bouwreizigers een verzekering af die geldt voor ongevallen tijdens de bouwreis. Tevens zijn de bouwreizigers verzekerd voor (medische) evacuatie en repatriëring.


Artikel 7 Wijzigingen door de bouwreiziger

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de bouwreiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de bouwreiziger de gewijzigde bouwreissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 30,- per boeking (exclusief eventuele meerkosten als gevolg van de verandering). Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk of per e-mail door Habitat worden bevestigd.

2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de bouwreiziger onverwijld worden
meegedeeld. De bouwreiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan
wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een
reactie van de bouwreiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke
overeenkomst uitgevoerd.

3. Vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een
(deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.


Artikel 8 In-de-plaatsstelling

1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de bouwreiziger zich laten vervangen door een
ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

- de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
- het verzoek wordt uiterlijk 28 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig
dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
- de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten
zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

2. De hoofdboeker, de bouwreiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Habitat voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reis en verblijfskosten, de bouwreisdonatie, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.


Artikel 9 Annulering door de bouwreiziger

1. Standaard annuleringskosten m.b.t. verblijfskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de bouwreiziger/hoofdboeker de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 65ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 65ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór
de vertrekdag: 75% van de reis en verblijfskosten;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reis en
verblijfskosten;

2. Standaard annuleringskosten m.b.t. de bouwreisdonatie Habitat
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de bouwreiziger/hoofdboeker de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering vanaf boeking tot 65 dagen vóór de vertrekdag 50% van de bouwreisdonatie;
- bij annulering vanaf 65 dagen tot en met de vertrekdag de volledige bouwreisdonatie.

3. Standaard annuleringskosten m.b.t. ticketkosten
Habitat hanteert de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Bij annulering is de bouwreiziger deze kosten verschuldigd.

4. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de bouwreiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

6. Actiepagina
Indien u gebruikt maakt van de actiepagina zijn de annuleringsvoorwaarden niet van toepassing op donaties van derde ten behoeve van uw bouwreis. Donaties van derde zijn niet restitueerbaar of verplaatsbaar op een andere actiepagina.

Artikel 10 Opzegging door Habitat

1. Habitat heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Habitat aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3 a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de bouwreiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de bouwreiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Habitat kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Habitat. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de bouwreiziger noch aan Habitat kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

4. Indien Habitat door de opzegging geld bespaart, heeft de bouwreiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.


Artikel 11 Wijziging door Habitat

1. a. Habitat heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt Habitat binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de bouwreiziger mee, nadat Habitat van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de bouwreiziger de wijziging(en) afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de bouwreiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
d. Indien Habitat door de wijziging geld bespaart, heeft de bouwreiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

2. a. In geval van wijziging doet Habitat de bouwreiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet zij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 48 uur (2 werkdagen).
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid
van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de aard en klasse van de accommodatie. Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
− de samenstelling van het reisgezelschap;
− de aan Habitat bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken bouwreiziger(s) die door de bouwreiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
− de door de bouwreiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Habitat schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

3. a. De bouwreiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b. In dat geval heeft Habitat het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Zij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de bouwreiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De bouwreiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reis en verblijfskosten (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) en teruggave van 50% van de bouwreisdonatie binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.

4. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Habitat kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de bouwreiziger voor rekening van Habitat. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de bouwreiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de bouwreiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de bouwreiziger noch aan de Habitat kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Habitat ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt Habitat de bouwreizigers indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de bouwreiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.

6. Habitat zal de bouwreiziger informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens bouwreizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.


Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 verplicht Habitat zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de bouwreiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de bouwreiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is
Habitat onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de bouwreiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Habitat is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan bouwreiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of
niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Habitat of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht
als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden
die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de
gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


Artikel 13 Hulp en bijstand

1. a. Habitat verplicht zich naar gelang de omstandigheden de bouwreiziger hulp en
bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen
die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Habitat, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de bouwreiziger is toe te rekenen, is Habitat tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de bouwreiziger.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de bouwreiziger op
grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de bouwreiziger noch aan Habitat zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Habitat bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de bouwreiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Habitat.

1.a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

b. Habitat is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de bouwreiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering. Habitat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gemiste vluchten en verlies, beschadiging of diefstal van zaken van de bouwreiziger.

2. Indien de reisorganisator jegens de bouwreiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de bouwreissom.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Habitat voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de bouwreiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Habitat. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Habitat gelden ook ten behoeve van werknemers van Habitat en betrokken dienstverleners,alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.


Artikel 15 Verplichtingen van de bouwreiziger

1. De bouwreiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Habitat ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte bouwreiziger zoals vastgelegd in de gedragscode.

2. a. De bouwreiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede
uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden
bemoeilijkt, kan door Habitat (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de bouwreiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien
en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de bouwreiziger niet kan worden
toegerekend, wordt hem restitutie van de bouwreisssom of een gedeelte daarvan verleend.

3. De bouwreiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te
beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 lid 1 te voldoen.

4. Iedere bouwreiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek
van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de Habitat vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.


Artikel 16 Rente en incassokosten

De bouwreiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.


Artikel 17 Klachten

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12
lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de bouwreiziger zich – in deze volgorde – melden bij de betrokken dienstverlener, de reisbegeleider of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, Habitat. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Habitat.

2. Indien de bouwreiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener of Habitat daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

3. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Habitat.

4. Indien de bouwreiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Habitat niet in behandeling genomen, tenzij de bouwreiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Habitat geeft de bouwreiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

5. Habitat zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 18 Geschillen

De rechtsverhouding tussen Habitat en de bouwreiziger is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Algemene Reisvoorwaarden Habitat for Humanity Download hie